ทำเนียบนายทหาร

Lt.col.dew
พ.ท.สุชยา ชูวงศ์
ผบ.ส.พัน.๕
 
  001  
พ.ต.ศุภกร เสือทิม
รอง ผบ.ส.พัน.๕
     
  011 n 1  
พ.ต.อดุลย์   ศรีเพ็ชร
รอง ผบ.ส.พล.ส.พัน.๕
     
002 018 003
ร.อ.พีรภัทร์   อภิสุข พ.ต.จิรวัฒน์ พิทักษ์ ร.อ.สมพร   นิจนาช
น.ฝธก./กพ. ส.พัน.๕ น.ฝยก./ขว. ส.พัน.๕
/รรก.ผบ.ร้อย.สวถ.ส.พัน.๕
น.ฝกบ. ส.พัน.๕
     
007 กรอบ กรอบ
ร.ท.นำชัย   อำนักมณี ว่าง ว่าง
ฝกง. ส.พัน.๕ ผช. น.ฝยก./ขว. ส.พัน.๕ ผช. น.ฝกบ. ส.พัน.๕
     
017-1 กรอบ กรอบ
ร.อ.เสาวนิจ   หนูดำ ว่าง ว่าง
ผบ.ร้อย.บก.ส.พัน.๕ ผบ.ร้อย.วศข.ส.พัน.๕ ผบ.ร้อย.สวถ.ส.พัน.๕
     
010 กรอบ 006
ร.ต.บัญชา ปราสาทกลาง ว่าง ร.ต.อัตถสิทะฺ์ เอี่ยมประคอง
รอง ผบ.ร้อย.บก.ส.พัน.๕ รอง ผบ.ร้อย.วศข.ส.พัน.๕ รอง ผบ.ร้อย.สวถ.ส.พัน.๕
     
012 005 กรอบ
ร.อ.สำราญ ดอกไม้หอม ร.ต.ปฏิญญา ศิวิจชัย ร.ต.สิริชัย ทองดีเพ็ง
นยน.ส.พัน.๕ ผบ.มว.วิทยุ ร้อย.วศข.ส.พัน.๕
รรก.ผบ.ร้อย.วศข.ส.พัน.๕
ผบ.มว.สาย ร้อย.สวถ.ส.พัน.๕
     
015 017 009
ร.ท.สุธน   กัณฑสุวรรณ ร.ท.จรัญ   ผอมจีน ร.ต.ธัฐกรณ์ แก้วสายฟ้า
น.ซบร.สาย.ส. ส.พัน.๕ ผบ.มว.ศูนย์ข่าว ร้อย.วศข.ส.พัน.๕ ผบ.มว.วิทยุถ่ายทอด ร้อย.สวถ.ส.พัน.๕
รรก.แทน น.ฝธก./กพ.ส.พัน.๕
     
กรอบ 016 n 008
ว่าง ร.ท.พรพล   จันสูงเนิน ร.ท.สมบูรณ์  ยังอุ่น
น.การภาพ ส.พัน.๕ น.ศูนย์ข่าว.ร้อย.วศข.ส.พัน.๕ น.โทรศัพท์ ร้อย.สวถ.ส.พัน.๕
     
  018  
  ร.ท.เลิศประสงค์   วิเศษสุทธิ์  
  ผช.น.ศูนย์ข่าว ร้อย.วศข.ส.พัน.๕  
  004  
  ร.ท.ณรงค์   ไชยมล  
  น.รหัส ร้อย.วศข.ส.พัน.๕