ประวัติหน่วย

กองพันทหารสื่อสารที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5

    กองพันทหารสื่อสารที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ในอดีตเมื่อปี 2518 กองพันทหารสื่อสารที่ 5 ได้ถือกำเนิดขึ้น โดยเป็นเพียงกองทหารสื่อสารกองพลที่ 5 ใช้ อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ หมายเลข 21-7 (ลง 11 มกราคม. 2505) ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 65 / 06 ลง 17 ธันวาคม 2506 มีที่ตั้งอยู่ที่ กองบังคับการชั่วคราวร้อยฝึก กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนานรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พันโท พันธ์ศักดิ์ สโมสร ตำเเหน่ง หัวหน้าฝ่ายกำลัง พลกองพลทหารราบที่ 5 เป็น ผู้บังคับการกองทหารสื่อสารกองพลที่ 5 เเละได้ทำพิธีเปิดป้ายปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2520
    ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2521 กองทหารสื่อสารกองพลที่ 5 ได้เเปรสภาพเป็น กองพันทหารสื่อสารที่ 5 นามย่อ ส.พัน. 5 ตามคำสั่งกองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ที่ 73/21 ลง 29 มิถุนายน 2521 ใช้อัตราการจัดเเละยุทโธปกรณ์ หมายเลข 11-35 โดยมี พันโท พันศักดิ์ สโมสร เป็นผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 5 ท่านเเรก โดยได้กำหนด วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วย เเละได้ทำการย้ายที่ตั้งจากที่ตั้งชั่วคราว ร้อยฝึก กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนานรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มายังที่ตั้งถาวร ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พันตรีศุภชาติ บุญญาจันทร์ ตำเเหน่งนายทหารฝ่ายยุทธการเเละการข่าวเป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยใช้อาคารร้อยกองบังคับการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นที่ตั้งชั่วคราวในการปฎิบัติงาน จากนั้นประมาณกลางเดือนธันวาคม 2522 อาคารกองบังคับการกองพัน เมื่อ 2523 เป็นต้นมา เเละ เมื่อ วันที่ 20 ต.ค. 2560 หน่วยได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนนามหน่วย จากกองพันทหารสื่อสารที่ 5 เป็นกองพันทหารสื่อสารที่ 5 กองพันทหารราบที่ 5 นามย่อ ส.พัน. 5 พล.ร. 5