กิจกรรม “Big cleaning Day” ทำความสะอาดวัดก้างปลา

กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกิจกรรม “Big cleaning Day” ทำความสะอาดวัดก้างปลา มุ่งเน้นบริเวณพื้นที่จุดสัมผัส เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – ๑๙ ณ บริเวณพื้นที่ วัดก้างปลา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราข