กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 11 ม.ค. 63 ส.พัน.5 พล.ร.5 จัดแสดงยุ​ท​โธปกรณ์ของหน่วย และกิจกรรมมอบของขวัญให้กับบุตรของกำลังพล พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารให้กับกำลังพลและครอบครัว
เพื่อสร้างความสุข สนุกสนานให้กับบุตรหลาน และเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลและ ครอบครัว เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช.