หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านปลอดขยะ หลังบ้านกินได้ หน่วยทหารไร้ขยะ

เมื่อ ๒๒ ม.ค. ๖๓ ส.พัน.๕ พล.ร.๕ รับการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ ผบ.ทบ. และนโยบายของ นรม./รมว.กห. ตามโครงการ “หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านปลอดขยะ หลังบ้านกินได้ หน่วยทหารไร้ขยะ”, โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ และ กิจกรรมรณรงค์สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP
จากคณะกรรมการประเมินผลของ พล.ร.๕ ณ ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย